Hindholm Privatskole

Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg

                  Tlf. 55453114 

          [email protected]

Billedet på sidehoved
Bøger
Alle bøger skal indbindes og forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal afleveres i pæn stand. Ved misligholdelse af bøger kan skolen kræve erstatning.
Ang. ordbøger: Skolen abonnerer på netudgave af alle relevante ordbøger til dansk, tysk og engelsk.
 
Elevråd
Skolens elevråd består af elever fra 5. til 10. klasse. Hver klasse vælger to repræsentanter til rådet. Der holdes møde ca. hver anden uge. En repræsentant fra elevrådet kan deltage i nogle af lærerrådets og bestyrelsens møder. Kontaktlærer, Lisa Havegaard, deltager i alle elevrådsmøder.
 
Elevsamtaler
Der er afsat tid til en årlig samtale mellem klasselæreren og den enkelte elev fra 0. til 10. klasse. Fra 8. – 10. klasse indgår uddannelsesplaner som en væsentlig del af samtalen. Skolevejlederen har derfor også en årlig samtale med elever på disse klassetrin.
 
Fagenes indhold
Da skolen er en eksamensskole, skal eleverne afslutte deres skolegang med de samme prøver som folkeskolens elever. Skolen følger "Fælles mål" i alle fag. Se fælles mål her.
 
Forsikringer
Skolen forventer, at elevernes forældre har en ansvarsforsikring, idet skolen ikke har en sådan forsikring, der dækker skade over for 3. person eller 3. persons ting. Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring.
Hvis en elev på grund af tankeløshed eller forsætlig vold har forårsaget skade på bygninger eller inventar, kan skolen kræve erstatning.
 
Forsømmelser/fritagelser
Forsømmelser pga. sygdom meddeles skriftligt til klasselæreren den første dag, eleven igen møder i skolen. Når fraværet er mere end 10 skoledage, retter skolen henvendelse til forældre for at få afklaret evt. problemer.
Anmodning om fritagelse i op til én dag rettes skriftligt til klasselæreren via kontaktbogen eller SkoleIntra. Ved fritagelse mere end én dag rettes henvendelse til skolelederen via kontaktbog eller SkoleIntra. Ferier uden for skolens normale ferier bør undgås, da fraværet er uheldigt for eleven, for kammeraterne og for den samlede undervisningskvalitet. Skolen anser det for uhyre vigtigt, at eleverne møder stabilt. 
  
Forventninger
Grundlaget og forudsætningen for et godt skoleforløb er, at samarbejdet mellem elev, forældre og skole fungerer. Det betyder bl.a., at vi skal være helt klar over, hvilke forventninger vi har til hinanden. Derfor anbefaler vi, at interesserede forældre enten rekvirerer materiale om skolen eller besøger skolen for at se og høre, hvordan skolegangen foregår hos os.
 
Forældremøder
Der afholdes 2 forældremøder om året. Indholdet vil typisk være:·
   præsentation af nye fag
· præsentation af nye lærere
· klassen fagligt og socialt
· diskussioner
· planlægning af ture og øvrige arrangementer
· emner, som forældre ønsker behandlet
Klasselæreren udsender via ForældreIntra indkaldelse til forældremøder. Heraf vil fremgå, om eleverne skal deltage, f.eks. i forbindelse med fremvisning af projektarbejder.
Tidspunkt for forædremøderne fremgår af årskalenderen, som findes på hjemmesiden under "Aktiviteter".
Det er en del af det forpligtende samarbejde at deltage i møderne.
 
Forældrearrangementer
Læs her om, hvilke muligheder der er for forældre/klassearrangementer på skolen
Læs om Fjordhuset på Enø her.
 
ForældreIntra 
ForældreIntra er skolens officielle kommunikationsvej. Det betyder, at forældrene er forpligtet til at holde sig underrettet om skoleforhold ved regelmæssigt at besøge ForældreIntra.
 
Forældresamarbejde
Det er vigtigt, at forældre og skole samarbejder om at give eleven den bedste skolegang. Nøgleordet er kommunikation, dvs., at vi hurtigt underretter hinanden om evt. uregelmæssigheder. Forældre er altid velkomne til at deltage/overvære undervisningen. Aftal evt. besøg med lærerne dagen før. Vurderer en lærer, at et besøg af den ene eller anden grund vil være ubelejligt, må forældrene acceptere denne vurdering. Der kan så aftales et andet tidspunkt.
 
Frikvarterer
Eleverne i 0. - 6. klasse skal være ude i alle frikvarterer. Øvrige elever må være inde i aftalte frikvarterer, når blot alt foregår stille og roligt. Der er 3 frikvartersvagter i alle frikvarterer. I specielle perioder kan der være flere vagter. Eleverne kan altid trygt henvende sig for at få hjælp.
 
Fripladstilskud
Der er mulighed for at få del i fripladstilskud, som staten yder. Dette tilskud er afhængigt af husstandens indkomst og antal børn under 18 år. 
Skemaet kan hentes her.
 
Før-skole
Elever, der skal begynde i i børnehaveklassen til august, kan indmeldes i før-skolen 1. april.
 
Gammel-elev-træf
Hvert år arrangerer skolen en sammenkomst for tidligere elever. Tidspunktet ligger fast: fredag i uge 40. Arrangementet annonceres i lokalaviserne.
 
Indmeldelse 
Procedure (kommende børnehaveklasser)
Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på skema, som fås på kontoret. Det udfyldte skemaet afleveres på kontoret, og vi bekræfter skriftligt optagelsen. Da der kun optages 24 elever på hvert klassetrin, kan man komme til at stå på venteliste. Dette vil fremgå af bekræftelsen.
I november spørger skolen forældre til næste skoleårs børnehaveklasser, om de fastholder deres indmeldelse. Bliver der på den baggrund ledige pladser, er der håb for eleverne på venteliste. Lige før jul meddeler skolen, hvem der kan begynde i før-skolen eller i børnehaveklassen efter sommerferien.
Puslingegruppen er et tilbud til de elever, der skal gå i børnehaveklasse. Fra januar til førskolens start (1. april) kan disse elever sammen med en voksen besøge skolen hver fredag mellem kl. 7.50 og 9.30. Det er forældrene, der står for arrangementet. Formålet er, at de nye elever lærer deres kommende kammerater og skolen at kende.
 
Procedure (optagelse på andre klassetrin)
Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Forud for optagelse skal der afholdes et møde, hvor eleven, forældrene, klasselæreren og skolelederen deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages. Elever, der skal begynde på skolen eller står på venteliste, får tilsendt skolens årsskrift.
Læs mere om "Indmeldelse" under menuen "Information".
 
IT 
Brug af computere er en integreret del af undervisningen på alle klassetrin. Eleverne i 4. - 10. klasse skal medbringe egen bærbar pc. Der er opbevaringsmulighed (aflåselige elevskabe) i klasselokalerne. Læs skolens anbefaling vedr. anskaffelse af pc til skolebrug.
 
Kalender
På hjemmesiden under "Aktiviteter" findes en kalender med dato for næste skoleårs forældremøder, skole-hjem-samtaler, lejrture og øvrige arrangementer.
 
Karakterer
Forældrene får 3 gange om året skriftlig meddelelse om elevens udbytte af undervisningen. Dette sker i form af karakterer efter 7-trinsskalaen. Der gives karakter for fagligt niveau og arbejdsindsats i alle fag til eleverne i 5. til 10. klasse.
 
Klassekvotienter
Børnehaveklasse - 10. klasse: 24 elever
 
Konfirmationsforberedelse
Der er ingen konfirmationsforberedelse på skolen. Skolen indretter 7. klasses skema, så eleverne kan gå til egen præst.
I forbindelse med blå mandag accepterer skolen kun én fridag pr. konfirmand.
 
Kontaktbog 
Hver elev får udleveret en kontaktbog i plastomslag. Bogen skal bruges til korte beskeder mellem skole og hjem. Eleverne skal altid have bogen med i skole. Når bogen er skrevet ud, udleveres en ny. Bortkommer bogen skal der købes en ny. Pris: 50 kr.
 
Lejrture og ekskursioner
På Hindholm Privatskole vil vi gerne fastholde et højt aktivitetsniveau vedr. ture ud af huset, selv om disse ture er dyre. Skolen betaler en del af udgifterne, resten betales af forældrene.  
Et skoleforløb fra 1. til 10. klasse indeholder følgende ture:
 
3. klasse:     1 dagtur
4. klasse:     3-dags tur
5. klasse:     1 dagtur  
6. klasse:     3 dags-tur
7. klasse:     1 dagtur
8. klasse.:    5-dags til Nord- eller Sønderjylland
9. klasse:     5-dags tur til Berlin 
10. klasse:   3-dags introtur i første skoleuge
                    5-dags tur til London
0.-8. klasse: Telttur m. overnatning som afslutning på skoleåret.
 
Lektiepolitik
Skolens lektiepolitik kan læses her.
 
Mobiltelefon
Mobiltelefoner skal være slukkede, når der er undervisning, medmindre læreren udtrykkeligt har givet tilladelse til brug. Hvis en elev venter en meget vigtig opringning, kan det aftales med læreren, at telefonen er åben.
Ved overtrædelse af reglen inddrages mobiltelefonen. Den kan samme dag hentes efter skoletid på kontoret. I gentagelsestilfælde skal en forælder afhente telefonen.
 
Morgensang
Skoledagen begynder hver morgen kl. 7.50 med morgensang og evt. fælles beskeder. Forældre er meget velkomne til at deltage i morgensangen.
 
 
 
Orlov fra skolen
Skolen ønsker at være fleksibel over for forældre, der på grund af længerevarende rejse, udstationering eller andet, ønsker at holde orlov fra skolen.
 
Bestyrelsen har besluttet, at orlov kan gives på følgende betingelser:
 
  ·        Forældrene skal på forhånd have aftalt afrejse- og hjemkomsttidspunkt med skolen.
  ·        Fra sag til sag vurderes, om der er tale om en fraværsperiode, der er omfattet af disse betingelser.
·        Fra sag til sag vurderer skolen, hvor lang en fraværsperiode den kan acceptere.
·        Forældrene har det fulde ansvar for, at eleven opfylder sin undervisningspligt i perioden.
·        Hvis elevens fraværsperiode efter gældende regler ikke udløser statstilskud, udmeldes eleven midlertidigt. Der betales ikke skolepenge i fraværsperioden. Hvis forældrene ønsker skolerådgivning før og/eller efter orloven, betales timeløn til klasselæreren for denne ydelse. Da skolen mister statstilskud for eleven på orlov, indmeldes en ny elev. Ved hjemkomsten vil der således være en ekstra elev i klassen. Hvis en elev efterfølgende udmeldes, optages der ikke en ny elev i klassen.
 
·        Hvis elevens fraværsperiode efter gældende regler udløser statstilskud, udmeldes eleven ikke. Der betales skolepenge fuldt ud, og det aftales, hvordan samarbejdet mellem skole og forældre/elev skal foregå i fraværsperioden. Der indmeldes ikke en ny elev.
 
Såfremt skolen anser det for uhensigtsmæssigt i forhold til elev, klassesammensætning mv., kan skolens ledelse vælge ikke at imødekomme en ansøgning om orlov fra skolen.
 
Forældre, der ønsker orlov, må i god tid bede om et møde med skolens ledelse, således at det videre forløb med indgåelse af div. aftaler kan planlægges.
 
Parkering
Fra klokken 7.00 til 17.00 er biler ikke tilladt i skolegården. Parkering, af- og pålæsning er ikke tilladt ved skolens udkørsel til Hindholmvej. Der henvises til Efterskolens parkeringsplads.
 
I særlige tilfælde kan indkørsel accepteres:
  • handicappede elever
  • hvis indkørsel er aftalt med skolen
  • personer, der bor på skolen
  • varelevering
  • transport af syge elever

 

PPR
Skolen samarbejder med PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) i Næstved Kommune. Denne afdeling står til rådighed, hvor særlig hjælp er påkrævet. Rådgivningen henvender sig til børn, forældre og lærere. Skolen henvender sig kun efter forudgående aftale med forældrene.                     
 
Rygepolitik
Eleverne og ansatte må ikke ryge i skoletiden og på skolens område.
Ved arrangementer uden for skoletiden og uden elevdeltagelse (fx forældremøder) må der ryges udendørs på anvist plads.
Ved arrangementer med elevdeltagelse må der ikke ryges på skolens område.
 
Ved overtrædelse af reglerne indskærpes disse, og der henstilles til, at de overholdes. Ved gentagelse gives en mundtlig eller skriftlig advarsel. Overholdes reglerne ikke trods de nævnte tiltag, kan overtrædelsen medføre bortvisning af forældre eller opsigelse eller bortvisning af ansatte.
 
Skolefritidsordning (SFO) - og 4. klasses klub
Skolen har en fritidsordning, der er åben alle skoledage fra kl. 13.40 - 17 (fredag til kl. 16). SFO'en er et tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. Elever i 4. klasse kan dog også benytte SFO'en på specielle vilkår.
Se priser mv. under "SFO" i hovedmenuen
Nærmere oplysninger om SFO'en: skolens kontor, SFO-leder Kennet Egegaard (tlf. 55 45 31 21)
 
Morgen-SFO
Morgen-SFO'en, der holder til i SFO'en, er åben alle skoledage fra kl. 6.30 til 7.30. Herefter går eleverne til egen klasse.
Eleverne kan få havregryn, Cornflakes m.m.
Indmeldelse skal ske på særligt skema, som afleveres senest den 15. i måneden for at effekt fra efterfølgende måned.
 
Ind- og udmeldelsesskemaet gælder morgen-SFO, SFO efter skoletid, Før-skolen og 4. klasses klub.
 
Skole-hjem-samtaler (SH-samtaler)
Der er planlagt to skole-hjem-samtaler om året:
0. - 3. klasse: 2 samtaler på hver 20 minutter
4. - 10. klasse: Èn samtale på 20 minutter og én på 10 minutter 
 
20 minutter
Nogle gange sidder lærerne sammen. I samtalen deltager forældrene, eleven og læreren. Samtalen har til formål at gøre status over elevens faglige og sociale situation og dermed at optimere elevens udbytte af skolegangen fremover. Lærere, der underviser i fagene dansk og matematik, vil typisk deltage i samtalen. Skolen forventer, at forældrene og eleven deltager i efterårssamtalerne.
10 minutter
I samtalen deltager forældrene, eleven og læreren. Samtalen vil primært handle om elevens faglige standpunkt samt den fremtidige indsats. Det er muligt at tale med alle elevens lærere ved 10-minutters-samtalerne.
Denne samtale er for elever i 4. til 8. klasse. Elever i 0. til 3. klasse har skole-hjem-samtale svarende til efterårssamtalen. 
I 8. -  10. klasse er der byttet om på efterårs- og forårssamtalerne. 
Skolen opfordrer til, at forældrene/eleven deltager i forårssamtalerne.
 
 
Skolepenge
Se under "Information" - "Priser" i hovedmenuen.
 
Skoleskema
Da bl.a. p-fagene musik, sløjd og kunst ændrer timetal i løbet af skoleåret, er det nødvendigt at lave 2 skoleskemaer. Første skema gælder fra sommerferien til jul. Andet skema gælder fra juleferien til sommerferien. Skemaerne kan hentes på skolens hjemmeside.
 
Skolesundhedstjenesten
Sundhedsplejersken tilbyder  sundhedspædagogiske aktiviteter i 2.-3.-4.-5.-7. og  8.kl.
Eleverne i Børnehave klassen vil blive indkaldt med forældre, mens man i 1. 6. og 9. kl. vil blive indkaldt til undersøgelse og snak i grupper.
Eleverne/ forældrene får mulighed for at konsultere sundhedsplejersken, når der er et behov for det.
I 9. kl. bliver der lavet udskolingsundersøgelse hvor hørelse, syn og farvesyn gentages + snak om fremtidsplaner m.m.
 
Maria Pilegaard, sundhedsplejerske, tlf. 24863720.
 
Transporttilskud
Eleven/forældrene skal selv købe og betale buskort. Skolen giver et tilskud pr. km., hvis der er mere end 3. km. fra hjem til skole, og hvis man ansøger om tilskud. Der kan også søges tilskud til selvtransport (fx bil, cyke, knallert).  Skema til ansøgning om tilskud til transport kan ses her.
I skoleåret 2014/15 vil tilskuddet til transport blive udbetalt som et engangsbeløb, som modregnes skolepengene for februar 2015. Hvis tilskuddet overstiger en måneds skolepenge, modregnes over to måneder.
Spørgsmål ang. transporttilskud rettes til kontoret.
 
Uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejledningen foretages af UU-center Sjælland Syd. Den består bl.a. af
 
  • uddannelsesplaner 9. og 10. klasse
  • praktik 9. klasse
  • brobygning 8. klasse
Skolevejleder: Christian Kilde
 
Transportudgift i forbindelse med praktik og brobygning 
Skolen betaler transport til praktiksteder og uddannelsesinstitutioner, der er beliggende inden for en radius af ca. 30 km fra skolen. 
Er afstanden mere end 30 km, skal eleven meddele dette på kontoret, som vurderer, hvordan udgiften skal fordeles.
Før praktik/brobygningsperioden udleverer klasselæreren et skema til refusion af transportudgiften.
Efter endt praktik/brobygningsperiode afleverer eleven refusionsskemaet samt evt. billetter/klippekort til klasselæreren, som skal attestere udgiften. Herefter medbringer eleven bilagene til kontoret, som udbetaler den afholdte udgift. 
Sker transporten i privat bil eller på knallert, afregnes efter statens lave takster.
 
Specialundervisning
Der tilbydes specialundervisning til elever, der har specielle behov.        
Læreren eller forældre/elever kan gøre opmærksom på disse behov, og undervisningen iværksættes i 1. og 2. klasse som individuel undervisning.
I 3. og 4. klasse tilbydes eleverne et læsekursus på hold i et halvt år. Målet er at øge elevens læsekompetance et helt år på dette halve års undervisningstid. Vi følger elevernes læseudvikling med årlige læseprøver og læsesamtaler.
I 5.,6.,7. og 8. klasse sættes der mere fokus på stavningen. Her gives stavehjælpen på klassen. Vi giver primært specialundervisning i fagene dansk og matematik.
 
Tandpleje
Eleverne er omfattet af den kommunale skoletandplejeordning.

Tiende klasse
Skolen tilbyder undervisning på 10. klassetrin. Læs om indhold og forventninger under "Tiende klasse". 
 
Timefordelingsplan